ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,651
เดือนที่แล้ว
1,954
ปีนี้
16,126
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
66,735
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
แผ่นพับความรู้เรื่อง สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ

09 พฤษภาคม 2561

แผ่นพับความรู้โรค มือ เท้า ปาก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ความรู้เรื่อง โรค มือ เท้า ปาก

19 เมษายน 2561

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบายศรีสู่ขวัญ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
10 เมษายน 2561

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
05 เมษายน 2561

สุขวิทยาผู้สัมผัสอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สุขวิทยาผู้สัมผัสอาหาร

03 เมษายน 2561

แผ่นพับให้ความรู้ เรื่องสตรีกับความรุนแรง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สตรีกับความรุนแรง

15 มีนาคม 2561

ประวัติผลงาของประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 มีนาคม 2561

แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

09 มีนาคม 2561

แผ่นพับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.1

06 มีนาคม 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

16 กุมภาพันธ์ 2561

สตรีกับการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สตรีกับการศึกษา

08 กุมภาพันธ์ 2561

แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การอนุรักษ์พลังงาน

07 กุมภาพันธ์ 2561

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญกองข้าวเปลือก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
25 มกราคม 2561

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

09 มกราคม 2561

โครงการอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

                              โครงการอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก

         ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องด้งกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน

          เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายละเอียดดังนี้

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

 ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

08 มกราคม 2561

|<<<.....345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 / 8  (106 รายการ)