ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,779
เดือนที่แล้ว
1,952
ปีนี้
3,731
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
33,283
ไอพี ของคุณ
3.234.245.121


15 มีนาคม 2561

กลุ่มหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่

12 มีนาคม 2561

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

09 มีนาคม 2561

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.1

06 มีนาคม 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

16 กุมภาพันธ์ 2561

จุดชมวิวภูแลลาว

09 กุมภาพันธ์ 2561

สตรีกับการศึกษา

08 กุมภาพันธ์ 2561

การอนุรักษ์พลังงาน

07 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช)

31 มกราคม 2561

25 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคหนังสือ/วารสารเพื่อใช้ในที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย 

 

***สามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

     61 หมู่ที่9 ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  53180

10 มกราคม 2561

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

09 มกราคม 2561

                              โครงการอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก

         ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องด้งกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน

          เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายละเอียดดังนี้

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

 ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

08 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

03 ตุลาคม 2560

|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 4  (59 รายการ)