ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,123
ปีนี้
12,432
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
82,789
ไอพี ของคุณ
44.201.94.72
4
สนามกีฬาในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 มีนาคม 2564

วันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

อบต.บ่อเบี้ย นำคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

15 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
13 มีนาคม 2564

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

04 มีนาคม 2564

ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย (ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว (ช่องมหาราช))

04 มีนาคม 2564

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินอละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

17 กุมภาพันธ์ 2564

การชำระภาษีประจำปี  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การชำระภาษีประจำปี 2564

17 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุรี่และเขตสูบบุรี่ในเชตปลอดบุหรี่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรา 41,45 และ 78 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 19) พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

15 กุมภาพันธ์ 2564

นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางในการใช้บังคับพระราชบัญญัติรักษาความตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเบี้ยจึงมีนโยบาย/มาตรการ การ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

13 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กรมควบคุมโรค แจ้งการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรอบรับสถานที่ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดและสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้แนบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

12 มกราคม 2564

กลุ่มอาชีพจักสานจากตอกพลาสติก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
11 มกราคม 2564

กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยยาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
11 มกราคม 2564

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
11 มกราคม 2564

กลุ่มอาชีพหมอนฟักทองและดอกไม้จันทน์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
11 มกราคม 2564

กลุ่มอาชีพไม้กวาดตองกงบ้านบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
11 มกราคม 2564

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 10  (146 รายการ)