ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,123
ปีนี้
12,432
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
82,789
ไอพี ของคุณ
44.201.94.72
2
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
12 มกราคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
07 ธันวาคม 2564

ขอประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตรา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

         ภาษีป้ายอัตราใหม่ กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

02 ธันวาคม 2564

ขอประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศแบบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลบ่อเบี้ยตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

02 ธันวาคม 2564

ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
11 ตุลาคม 2564

ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

06 ตุลาคม 2564

รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย

06 ตุลาคม 2564

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก พ.ศ.2561 กำหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในในการช่วยเหลืองานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

06 ตุลาคม 2564

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

30 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามตำแหน่ง ดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  ตำแหน่ง

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 ตำแหน่ง

          ซึ่งมีผู้ตรงคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

21 กันยายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย จำนวน 1 อัตรา

03 กันยายน 2564

แผ่นพับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 กรกฎาคม 2564

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 10  (146 รายการ)