ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,123
ปีนี้
12,432
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
82,789
ไอพี ของคุณ
44.201.94.72
10
แผ่นพับให้ความรู้ เรื่องสตรีกับความรุนแรง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สตรีกับความรุนแรง

15 มีนาคม 2561

ประวัติผลงาของประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 มีนาคม 2561

แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

09 มีนาคม 2561

แผ่นพับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.1

06 มีนาคม 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

16 กุมภาพันธ์ 2561

สตรีกับการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สตรีกับการศึกษา

08 กุมภาพันธ์ 2561

แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การอนุรักษ์พลังงาน

07 กุมภาพันธ์ 2561

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญกองข้าวเปลือก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
25 มกราคม 2561

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

09 มกราคม 2561

โครงการอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

                              โครงการอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก

         ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องด้งกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน

          เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายละเอียดดังนี้

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

 ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

08 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

03 ตุลาคม 2560

|<<<.....678910

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10 / 10  (146 รายการ)