ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 25502 ก.พ. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน(ฉบับที่ 2)25622 ก.พ. 2565
3พระราชบัญญัติคนพิการ10 ม.ค. 2565
4ระเบียบศูนย์คนพิการ10 ม.ค. 2565
5พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ6 ม.ค. 2565
6ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2565
7ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ5 ม.ค. 2565
8ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25485 ม.ค. 2565
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256116 ก.ย. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25594 ก.ย. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.25473 มิ.ย. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254812 ก.พ. 2563
13พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25005 ก.พ. 2563
14พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250916 ต.ค. 2562
15พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกาารกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.25429 ต.ค. 2562
16พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254511 ต.ค. 2545
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 254218 พ.ย. 2542
18พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253726 พ.ย. 2537

1