ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,277
เดือนที่แล้ว
1,148
ปีนี้
2,425
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
53,034
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.254712 พ.ย. 2561
2พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250012 พ.ย. 2561
3พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250912 พ.ย. 2561
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกาารกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.254212 พ.ย. 2561
5พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254511 ต.ค. 2545
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 254218 พ.ย. 2542
7พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253726 พ.ย. 2537

1