ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงาน อบต.บ่อเบี้ย6 ม.ค. 2564
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอเบี้ย28 ต.ค. 2562
3ประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย 256213 ต.ค. 2562
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256227 มิ.ย. 2562
5รายงานผลรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256112 มี.ค. 2562
6ประกาศ แนวทางการส่งเสริมการลดใช้ดุลยพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย7 ม.ค. 2562
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง แนวทางส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627 ม.ค. 2562
8ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ7 ม.ค. 2562
9ประมวลจริยธรรมข้าราชการ4 ม.ค. 2562
10แผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต3 ม.ค. 2562
11งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 256124 ต.ค. 2561
12ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 ต.ค. 2561
13คำสั่ง กรอบแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบนหรือของขวัญ8 ต.ค. 2561
14คำสั่ง เรื่อง แนวทางการให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน8 ต.ค. 2561
15ประกาศ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย8 ต.ค. 2561
16ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา มาสายของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 25625 ต.ค. 2561
17ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 เม.ย. 2561
18ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร8 ม.ค. 2561
19ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น8 ม.ค. 2561
20ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พ.ศ. 25618 ม.ค. 2561

12  >> >|