ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,411
เดือนที่แล้ว
1,148
ปีนี้
2,559
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
53,168
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอเบี้ย28 ต.ค. 2562
2ประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย 256213 ต.ค. 2562
3ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256227 มิ.ย. 2562
4รายงานผลรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256112 มี.ค. 2562
5ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ7 ม.ค. 2562
6คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง แนวทางส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627 ม.ค. 2562
7ประกาศ แนวทางการส่งเสริมการลดใช้ดุลยพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย7 ม.ค. 2562
8ประมวลจริยธรรมข้าราชการ4 ม.ค. 2562
9แผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต3 ม.ค. 2562
10งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 256124 ต.ค. 2561
11ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 ต.ค. 2561
12ประกาศ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย8 ต.ค. 2561
13คำสั่ง เรื่อง แนวทางการให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน8 ต.ค. 2561
14คำสั่ง กรอบแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบนหรือของขวัญ8 ต.ค. 2561
15ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา มาสายของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 25625 ต.ค. 2561
16ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 เม.ย. 2561
17ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พ.ศ. 25618 ม.ค. 2561
18ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น8 ม.ค. 2561
19ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร8 ม.ค. 2561
20ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น3 ม.ค. 2561

12  >> >|