ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
254
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
12,323
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
41,875
ไอพี ของคุณ
3.233.229.90
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย 256213 ต.ค. 2562
2ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256227 มิ.ย. 2562
3รายงานผลรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256112 มี.ค. 2562
4ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ7 ม.ค. 2562
5คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง แนวทางส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627 ม.ค. 2562
6ประกาศ แนวทางการส่งเสริมการลดใช้ดุลยพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย7 ม.ค. 2562
7แผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต3 ม.ค. 2562
8งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 256124 ต.ค. 2561
9ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 ต.ค. 2561
10ประกาศ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย8 ต.ค. 2561
11คำสั่ง เรื่อง แนวทางการให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน8 ต.ค. 2561
12คำสั่ง กรอบแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบนหรือของขวัญ8 ต.ค. 2561
13ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา มาสายของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 25625 ต.ค. 2561
14ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 เม.ย. 2561
15ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พ.ศ. 25618 ม.ค. 2561
16ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น8 ม.ค. 2561
17ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร8 ม.ค. 2561
18ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น3 ม.ค. 2561
19ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564)29 พ.ย. 2559

1