ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
อำนาจหน้าที่ของอบต.


อำนาจหน้าที่ อบต. แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อบต. และอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.
   อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม :กิจการสาธารณที่ อบต. มีอํานาจหน้าที่จัดทําสามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคือ

1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทําในเขต อบต.ดังนี้
    (1) จัดให้ มีการบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    (7) คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสําคัญ


2) กิจการที่ อบต. อาจจัดทําในเขต อบต. ดังนี้
    (1) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
    (2) ให้มีการบํารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
    (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    (9) หาผลประโยชน จากทรัพย์สินของอบต.

     (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    (12) การท่องเที่ยว
    (13) การผังเมือง

    อำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอํานาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐในการไปดําเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตําบล แต่จะต้องแจ้งให้อบต. ทราบล่วงหน้า และนําความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ดําเนินงานด้วย

 

    อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นนอกจากอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตําบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล ว อบต. ยังมีอํานาจ หน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตาม มาตรา 16 แห ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
    (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
    (5) การสาธารณูปการ
    (6) การส่งเสริม การฝากและประกอบอาชีพ
    (7) การพานิชย์ และการส่งงเสริมการลงทุน
    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    (9) การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสของท้องถิ่น
    (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่ อาศัย
    (13) การจัดให้ มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    (14) การส่งเสริมการกีฬา
    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    (18) การจํากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
    (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    (25) การผังเมือง
    (26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    (28) การควบคุมอาคาร
    (29) การป้อองกันละบรรเทาสาธารณภัย
    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต.

 

    เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฎิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกําหนดให้ อบต.ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนด
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ผ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษกำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่ จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอโดยนายก อบต. หรือสมาชิก อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.


   ต้องเป็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาอบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัตงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด