ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,263
เดือนที่แล้ว
1,350
ปีนี้
16,332
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
45,884
ไอพี ของคุณ
3.234.143.26
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 “ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน”

 

 

พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  (Mission)

 

 1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
 6. ให้มีและมีบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 7. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 8. แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด

 

จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์

 

 1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
 2. ประชาชนมีความรู้ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 3. ประชาชนมีคมนาคมที่สะดวก
 4. ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ
 5. ประชาชนได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและจำนวนเพื่อขึ้น
 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน