ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,955
ปีนี้
2,642
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ5 เม.ย. 2565
2คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 ก.พ. 2565
3คู่มือการดูแลตนเองจากโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน17 ส.ค. 2564
4คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติ1 ก.พ. 2561
5คู่มือเบี้ยยังชีพคนพิการ1 ก.พ. 2561
6คู่มือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์1 ก.พ. 2561
7คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน1 ก.พ. 2561
8คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย1 ก.พ. 2561
9คู่มือการขอใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย1 ก.พ. 2561
10คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ก.พ. 2561
11คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ก.พ. 2561
12คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 ก.พ. 2561
13คู่มือการรับชำระภาษีป้าย1 ก.พ. 2561
14คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ก.พ. 2561

1