ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,955
ปีนี้
2,642
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2)พ.ศ.256220 ธ.ค. 2565
2หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 256220 ธ.ค. 2565
3ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 ธ.ค. 2565
4พระราชบัญญัติคนพิการ16 ธ.ค. 2565
5ระเบียบศูนย์คนพิการ16 ธ.ค. 2565
6ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ15 ธ.ค. 2565
7ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254815 ธ.ค. 2565
8พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ15 ธ.ค. 2565
9พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 255015 ธ.ค. 2565
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน(ฉบับที่ 2)256215 ธ.ค. 2565
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256116 ก.ย. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25594 ก.ย. 2563
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.25473 มิ.ย. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254812 ก.พ. 2563
15พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25005 ก.พ. 2563
16พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250916 ต.ค. 2562
17พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกาารกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.25429 ต.ค. 2562
18พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254511 ต.ค. 2545
19พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 254218 พ.ย. 2542
20พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253726 พ.ย. 2537

1