ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1นโนบายการบริหารทรัพยากรประจำปี พ.ศ.256622 ก.พ. 2566
2รายงานสรุปผล การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครึ่งปีแรก ระหว่าง ต.ค.2565 - มี.ค 2566)22 ก.พ. 2566
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง22 ก.พ. 2566
4เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256622 ก.พ. 2566
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256621 ก.พ. 2566
6การพัฒนาองค์ความรู้บุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
7นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล18 ก.พ. 2564
8มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอนพ.ศ.2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ.25628 ธ.ค. 2563
9การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล12 ต.ค. 2563
10ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯ6 ต.ค. 2563
11หลักเกณฑ์และเงื่อไขการคัดเลืกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้า่ย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน5 ต.ค. 2563
12การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร5 ต.ค. 2563
13แผนพัฒนาบุคลากร5 ต.ค. 2563
14การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ5 ต.ค. 2563
15การพัฒนาองค์ความรู้บุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563

1