ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 

1. ด้านกายภาพ

       ตำบลบ่อเบี้ย เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโคกประมาณ 25 กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 180 กม. มีเนื้อที่  ประมาณ 216,094.37 ไร่  หรือ 345.75 ตารางกิโลเมตร

 

2. ด้านอาณาเขต

        สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนเหมาะสำหรับการทำการเกษตรพืชไร่  และการปศุสัตว์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                 ทิศเหนือ          ติดกับอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และประเทศ สปป.ลาว

                 ทิศใต้             ติดกับตำบลม่วงเจ็ดต้น

                 ทิศตะวันออก     ติดกับติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                 ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

3. ด้านการปกครอง

      ตำบลบ่อเบี้ย แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านได้แก่

                       หมู่ที่   1   บ้านบ่อเบี้ย

                       หมู่ที่   2   บ้านห้วยไผ่

                       หมู่ที่   3   บ้านปางคอม

                      *หมู่ที่   4   บ้านใหม่

                      *หมู่ที่   5   บ้านสว่าง

                       *หมู่ที่   6   บ้านกลาง

                       หมู่ที่   7   บ้านห้วยยาง

                       หมู่ที่   8   บ้านเด่นชาติ

                       หมู่ที่   9   บ้านปางไฮ

                       หมู่ที่   10   บ้านภูต่าง

 

  *  หมายเหตุ  =  หมู่ที่  4   บ้านใหม่ หมู่ที่  5  บ้านสว่าง  และหมู่ที่  6 บ้านกลางยุบรวมเป็นบ้านห้วยยาง   หมู่ที่ 7 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์และ อยู่ระหว่างการปักปันหลักเขตแดนระหว่าง เขตอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  และแขวงไชยบุรี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

4. ด้านประชากร

ลำดับ

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

 

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1.

1

บ่อเบี้ย

360

337

697

347

2.

2

ห้วยไผ่

300

308

608

244

3.

3

ปางคอม

276

247

523

220

4.

7

ห้วยยาง

494

464

958

429

5.

8

เด่นชาติ

86

70

156

78

6.

9

ปางไฮ

120

119

239

105

7.

10

ภูต่าง

190

176

366

119

รวม

1,826

1,721

3,547

1,542

                         (ฝ่ายทะเบียนราษฎร์  อ.บ้านโคก  ณ วันที่ 19  เมษายน  2564)

 

5. ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ

    - อาชีพ  อาชีพหลัก ทำการเกษตร ได้แก่ข้าวนา,ข้าวไร่, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว ฯลฯ      

               อาชีพรอง รับจ้าง,ค้าขาย,และเลี้ยงสัตว์เช่น โค,กระบือ,สุกร,เป็ดและไก่ เป็นต้น

    - หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

               ร้านค้า,ปั๊มน้ำมัน และตลาดค้าขาย ไทย- สปป.ลาว (ด่านประเพณีช่องมหาราช)

 

6. ด้านสภาพทางสังคม

 - การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ.    จำนวน  4  แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. (ขยายโอกาส ม. 3) จำนวน  2  แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา   (สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) จำนวน  2  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อเบี้ย  จำนวน  3  แห่ง

  

- สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด จำนวน 1 แห่ง
สำนักสงฆ์  จำนวน  6 แห่ง

               

- สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน  3 แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  100 %      

            

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด่านตรวจตำรวจ สภ.บ้านโคก จำนวน 1 แห่ง
ด่านตรวจ อส. จำนวน  1 แห่ง
ด่านตรวจตชด  จำนวน 2 แห่ง
ฐานปฏิบัติการ ตชด. จำนวน 3 แห่ง

 

7. ด้านบริการพื้นฐาน

             - การคมนาคม แยกเป็น ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. แต่ยังมีบางส่วนยังมีถนนดินอยู่  คิดเป็นร้อยละ 80 ทางหลวงหมายเลข 1083 0110  ตอนแม่น้ำน่าน (ต่อเขตแขวงฯน่าน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123  (ปางไฮ) /  ทางหลวงหมายเลข 1123 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1047  (ห้วยน้อยกา)-บ่อเบี้ย / ทางหลวงหมายเลข 1241 0100  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  1123  (ปางไฮ)  - ม่วงเจ็ดต้น  และทางหลวงหมายเลข1243 0300 ตอนเขตจังหวัดอุตรดิตถ์/น่าน (ต่อเขตแขวงฯน่าน) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123

 

-  การสื่อสารโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (สาขาย่อย บ้านบ่อเบี้ย ) จำนวน 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน  18 แห่ง
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (GSM) ครอบคลุมร้อยละ 90  ของ พื้นที่  จำนวน  จำนวน 2 ระบบ

                     

การไฟฟ้า

            ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกหลังคา คิดเป็นร้อยละ 98

        

 - แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 17 แห่ง
หนอง,บึงและอื่นๆ  จำนวน  - แห่ง

                

 - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย   จำนวน 13 แห่ง
บ่อน้ำตื้น  จำนวน  27 แห่ง
บ่อบาดาล  จำนวน 9 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ  จำนวน 5 แห่ง

 

8. ด้านข้อมูลอื่นๆ

          - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน ตำบล)

             ดอกไม้กวาดตองกง ไม้ไผ่ซาง และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

           - หน่วยป้องกันรักษาป่า                                     จำนวน              1   แห่ง

           - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                                      จำนวน              1   แห่ง

 

     มวลชนจัดตั้ง

          -  ลูกเสือชาวบ้าน                           จำนวน              2   รุ่น      

          - การฝึกอบรมหลักสูตร อปพร.             จำนวน             1   รุ่น (93 คน)

 

 9. ด้านศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

        กลุ่มอาชีพ                                                 จำนวน   28      กลุ่ม

        กลุ่มออมทรัพย์                                            จำนวน    7       กลุ่ม

        กลุ่มอื่นๆ (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)                  จำนวน   1       กลุ่ม

 

10. ด้านจุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)    

        - การรวมกลุ่มของประชาชน   จำนวน   36    กลุ่ม  ดังนี้

        - ตลาดการค้า(ด่านประเพณี) ชายแดนไทย-ลาวช่องมหาราช สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเปิดการค้าระหว่างประเทศได้ในอนาคต

        - เรือบก(ไม้ตะเคียนทอง) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ

        - น้ำตกห้วยตาก และบ่อเกลือ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ