ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 

 “ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน”

 

 

พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  (Mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

6. ให้มีและมีบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

7. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

8. แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด

 

จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

2. ประชาชนมีความรู้ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3. ประชาชนมีคมนาคมที่สะดวก

4. ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ

5. ประชาชนได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและจำนวนเพื่อขึ้น

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน