ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
998
เดือนที่แล้ว
1,640
ปีนี้
2,638
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
8,400
ไอพี ของคุณ
52.23.192.92
-:- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-:- ประกาศชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 
-:- กำหนดการงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-:- กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 2561 
-:- ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 
-:- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
-:- แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
-:- ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานประเพณีลอยกระทงตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าพื้นเมือง
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการเลี้ยงด้วงสาคู-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ตลาดการค้าชายแดนไทย – ลาว (ช่องมหาราช)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช) ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช) 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตลาดการค้าชายแดนช่องมหาราช
จุดชมวิวภูแลลาว
เรือไม้ตะเคียนทอง
ไม้กวาดตองกง
หมอนฟักทอง
ผ้าทอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร